Contact Us

Contact Us

Route map:

Contact us:

Bldg. No.2, Guanghua School of Management, Peking University

Zip code:100871

Tel:86-10-62747036(Yang)

Fax:86-10-62753590

E-mail:yanghy@gsm.pku.edu.cn© 2019 Guanghua School of Management Peking University