Contact Us

Contact Us

Route map:


Contact Us:

Bldg. No.2, Guanghua School of Management, Peking University

Post encoding:100871

Tel: 86-10-62747206(Wang)

Fax: 86-10-62753590

E-mail: wsd@gsm.pku.edu.cn© 2019 Guanghua School of Management Peking University